ORDRE TES/31/2021, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els distintius dels vehicles de lloguer ambconductor de la sèrie VTC domiciliats a Catalunya.

L’activitat de lloguer de vehicles amb conductor ha estat objecte, de forma progressiva i al ritme de la seva
presència creixent en l’àmbit del transport públic de persones, de regulacions de l’Estat, de la Generalitat de
Catalunya i de les entitats locals, que han introduït nous elements en la seva ordenació. L’objectiu ha estat,
d’una banda, la fixació de noves condicions relatives a la contractació, derivades de l’ús de les plataformes
telemàtiques i de la seva diferenciació amb el servei del taxi, i, d’altra banda, l’establiment d’altres condicions
relacionades amb les limitacions marcades pel règim de torns i descansos periòdics.


Per tal de millorar les condicions de control i verificació del compliment d’aquestes normes, cal configurar un
nou distintiu i exigir-ne l’ús obligatori, com a eina que ofereix transparència exterior als vehicles i a la mateixa
activitat i que facilita visualment la tasca de control i comprovació del compliment de les referides condicions.
En conseqüència, mitjançant aquesta Ordre, s’estableix l’obligatorietat que els vehicles amb autorització de
lloguer de vehicles amb conductor de la sèrie VTC domiciliats a Catalunya disposin d’un distintiu que indiqui el
número de l’autorització d’acord amb els formats que s’hi estableixen.


Per tot el que s’ha exposat,
Ordeno:
Article 1
1.1 Els vehicles amb autorització de lloguer de vehicles amb conductor de la sèrie VTC domiciliats a Catalunya
han de disposar d’un distintiu que indiqui el número de l’autorització, d’acord amb els formats que figuren a
l’Annex d’aquesta Ordre.
1.2 El format de distintiu amb fons de color verd correspon als vehicles amb un número d’autorització acabat
en dígit parell i el format de distintiu amb fons de color vermell correspon als vehicles amb un número
d’autorització acabat en dígit senar.
Article 2
Aquest distintiu s’ha de col·locar, de manera que resulti visible, a la part inferior esquerra del parabrisa
davanter del vehicle.
Article 3
3.1 El distintiu el lliuren a la persona titular de l’autorització VTC els serveis territorials de transports
competents per a l’atorgament d’aquesta autorització, un cop acrediti que és titular de l’autorització
corresponent.
A aquest efecte, les persones titulars han de sol·licitar el distintiu al servei territorial competent, en el termini
de dos mesos a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre, llevat del cas que ja els hagi estat
lliurat per l’Administració.
3.2 Un representant de la persona titular de l’autorització o d’una associació representativa del sector,
degudament acreditada a aquest efecte, podrà recollir el distintiu.
ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
1/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8337 – 9.2.2021
CVE-DOGC-A-21036055-2021
Article 4
La pèrdua o deteriorament del distintiu donarà lloc a la seva reposició, per la qual cosa caldrà sol·licitar-ne un
nou exemplar al servei territorial competent.
Article 5
L’incompliment de l’obligació de dur el distintiu, el seu ús inadequat o la seva col·locació en un lloc diferent al
que preveu aquesta Ordre serà sancionat de conformitat amb la normativa vigent en matèria de transport de
viatgers mitjançant vehicles de motor.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 3 de febrer de 2021.

via:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8337/1835092.pdf

https://gestors.cat/ca/newsletter/6346